Termeni si conditii ABACADEMY.RO

Dispozitii generale ABACADEMY.RO

2.1. Prestatorul nu este răspunzător sub nicio formă dacă o cerere de inscriere este respinsă din motive precum: cererea de înscriere este incompletă, numărul de locuri este limitat, forta majoră.

2.2. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a anula/amâna organizarea cursului în cazul în care numărul minim al persoanelor înscrise nu este suficient (minim 5).

2.3. In situatia mentionată la pct. 2.2., prestatorul are obligatia de a comunica beneficiarului despre aceasta

 

 1. Răspunderecontractuală

5.1. Dacăbeneficiarulrenunţă la prestareaserviciilorcontractatecu 1-5 zilelucrătoareînaintede începereacursului, prestatorul este îndrept a reţine/solicitacutitlu de daune-interese, penalizăriînprocent de 50% dinvaloareatotală a contractului.

5.2. Partea care nu îşiindeplinesteobligatiilecontractuale la termeneleşiînconditiilestabiliteprinprezentulcontract, datoreazăceleilaltepărţimajorări de întârziere de 0,02% pentrufiecarezide întârziere la platadincontravaloareafacturii, respectivdincontravaloareaserviciilorsolicitateşineprestate, cuantumulacestoraneputânddepăşivaloareadebitului.

 

 1. Drepturile si obligatiile prestatorului

1.1         Să presteze serviciile contractate cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului contractual asumat.

1.2         Să asigure evaluarea corespunzătoare a cursantilor şi să elibereze certificate de participare si/sau absolvire (în cazul în care cursul se finalizează cu proiect de absolvire).

1.1         Prestatorul detine drepturile de autor asupra suportului de curs, orice utilizare a acestuia, prin orice mijloc fiind permisă doar în urma unui accept prealabil scris din partea prestatorului.

 

 1. Drepturile si obligatiile beneficiarului
  • în situaţia în care persoanele desemnate să participe la curs nu mai pot participa, beneficiarul poate solicita să înscrie alte persoane, fără obligaţia achitării unui tarif suplimentar.
  • Beneficiarul este singurul şi direct răspunzător de prezenţa acestuia la curs. Dacă beneficiarul renunţă la curs în timpul desfăşurării lui, acesta nu va putea solicita returnarea sumelor plătite în avans.
  • Să achite contravaloarea serviciilor contractate cu respectarea clauzelor stipulate în prezentul contract.

 

 

 

 1. Dispozitii finale

3.1.Cererea de inscriere semnată si datată de către beneficiar şi aprobată de către prestator, se constituie ca parte integrantă a prezentului contract, completand şi/sau explicitand anumite clauze din contract.

3.2 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.

www.abacademy.ro

Trackbacks and pingbacks

  No trackback or pingback available for this article.